شناسه 10660
ثبت 13970604
بازدید ۱۰۰۵

جزییات آگهی

ترموسویچ های شرکت Thermo

دسته بندیبرق صنعتی
شماره تماس

۰۹۱۲۴۵۴۵۶۵۴

استان تهران

مزایای استفاده از ترموسویچ های شرکت Thermorex فرانسه : دقت بسیار بالا – (تا ۱٪) مقاومت الکتریکی پایین ترمینال ها – (≤۵mΩ) هیسترزیس پایین رنج بسیار گسترده محصولات -۴۵ ° C تا + ۴۲۵ ° C ارایه دهنده راه حل برای نیازهای خاص از مشتریان دارای استاندارد ISO 9001:2008 International Standard محصولات Thermorex مطابق با الزامات VDE، CSA (کانادا و ایالات متحده آمریکا)، Rostest و دیگر موسسات صدور گواهینامه گواهی. قابل ذکر است این شرکت دارای استاندارد های جهانی از قبیل : ISO 9001:2008 International Standard. VDE CSA (Canada & USA), Rostest and •ترموسوئیچ حرارتی پیچ خور ۴۶ درجه آر اس انگلیس. •ترموسوئیچ حرارتی پیچ خور ۵۲ درجه آر اس انگلیس. •ترموسوئیچ حرارتی پیچ خور ۵۷ درجه آر اس انگلیس. •ترموسوئیچ حرارتی پیچ خور ۶۳ درجه آر اس انگلیس. •ترموسوئیچ حرارتی پیچ خور ۴۶ درجه Thermorex فرانسه •ترموسوئیچ حرارتی پیچ خور ۵۲ درجه Thermorex فرانسه. •ترموسوئیچ حرارتی پیچ خور ۵۷ درجه Thermorex فرانسه . •ترموسوئیچ حرارتی پیچ خور ۶۳ درجه Thermorex فرانسه. •ترموسوئیچ حرارتی سیم دار ( داخل سیم پیچ ) ۹۰ درجه آر اس انگلیس. •ترموسوئیچ حرارتی سیم دار ( داخل سیم پیچ ) ۹۵ درجه آر اس انگلیس. •ترموسوئیچ حرارتی سیم دار ( داخل سیم پیچ ) ۱۱۰ درجه آر اس انگلیس. •ترموسوئیچ حرارتی سیم دار ( داخل سیم پیچ ) ۱۳۰ درجه آر اس انگلیس. •ترموسوئیچ حرارتی سیم دار ( داخل سیم پیچ ) ۱۴۰ درجه آر اس انگلیس. •ترموسوئیچ حرارتی سیم دار ( داخل سیم پیچ ) ۱۵۰ درجه آر اس انگلیس. •ترموسوئیچ حرارتی سیم دار ( داخل سیم پیچ ) ۹۰ درجه Thermorex فرانسه. •ترموسوئیچ حرارتی سیم دار ( داخل سیم پیچ ) ۹۵ درجه Thermorex فرانسه. •ترموسوئیچ حرارتی سیم دار ( داخل سیم پیچ ) ۱۱۰ درجه Thermorex فرانسه. •ترموسوئیچ حرارتی سیم دار ( داخل سیم پیچ ) ۱۳۰ درجه Thermorex فرانسه. •ترموسوئیچ حرارتی سیم دار ( داخل سیم پیچ ) ۱۴۰ درجه Thermorex فرانسه. •ترموسوئیچ حرارتی سیم دار ( داخل سیم پیچ ) ۱۵۰ درجه Thermorex فرانسه. •ترموسوئیچ کف خواب ( قابلمه ای ) ۴۰ درجه در حالت عادی بسته ( NC ) ان جی تی ژاپن. •ترموسوئیچ کف خواب ( قابلمه ای ) ۶۲ درجه در حالت عادی بسته ( NC ) ان جی تی ژاپن. •ترموسوئیچ کف خواب ( قابلمه ای ) ۶۷ درجه در حالت عادی بسته ( NC ) ان جی تی ژاپن. •ترموسوئیچ کف خواب ( قابلمه ای ) ۷۰ درجه در حالت عادی بسته ( NC ) ان جی تی ژاپن. •ترموسوئیچ کف خواب ( قابلمه ای ) ۷۲ درجه در حالت عادی بسته ( NC ) ان جی تی ژاپن. •ترموسوئیچ کف خواب ( قابلمه ای ) ۷۴ درجه در حالت عادی بسته ( NC ) ان جی تی ژاپن. •ترموسوئیچ کف خواب ( قابلمه ای ) ۱۲۰ درجه در حالت عادی بسته ( NC ) ان جی تی ژاپن. •ترموسوئیچ کف خواب ( قابلمه ای ) ۱۳۵ درجه در حالت عادی بسته ( NC ) ان جی تی ژاپن. •ترموسوئیچ کف خواب ( قابلمه ای ) ۱۴۰ درجه در حالت عادی بسته ( NC ) ان جی تی ژاپن. •ترموسوئیچ کف خواب ( قابلمه ای ) ۱۵۰ درجه در حالت عادی بسته ( NC ) ان جی تی ژاپن. •ترموسوئیچ کف خواب ( قابلمه ای ) ۲۱۰ درجه در حالت عادی بسته ( NC ) ان جی تی ژاپن. •ترموسوئیچ کف خواب ( قابلمه ای ) ۴۰ درجه در حالت عادی بسته ( NC ) Thermorex فرانسه. •ترموسوئیچ کف خواب ( قابلمه ای ) ۶۲ درجه در حالت عادی بسته ( NC ) Thermorex فرانسه. •ترموسوئیچ کف خواب ( قابلمه ای ) ۶۷ درجه در حالت عادی بسته ( NC ) Thermorex فرانسه. •ترموسوئیچ کف خواب ( قابلمه ای ) ۷۰ درجه در حالت عادی بسته ( NC ) Thermorex فرانسه. •ترموسوئیچ کف خواب ( قابلمه ای ) ۷۲ درجه در حالت عادی بسته ( NC ) Thermorex فرانسه. •ترموسوئیچ کف خواب ( قابلمه ای ) ۷۴ درجه در حالت عادی بسته ( NC ) Thermorex فرانسه. •ترموسوئیچ کف خواب ( قابلمه ای ) ۱۲۰ درجه در حالت عادی بسته ( NC ) Thermorex فرانسه. •ترموسوئیچ کف خواب ( قابلمه ای ) ۱۳۵ درجه در حالت عادی بسته ( NC ) Thermorex فرانسه. •ترموسوئیچ کف خواب ( قابلمه ای ) ۱۴۰ درجه در حالت عادی بسته ( NC ) Thermorex فرانسه. •ترموسوئیچ کف خواب ( قابلمه ای ) ۱۵۰ درجه در حالت عادی بسته ( NC ) Thermorex فرانسه. •ترموسوئیچ کف خواب ( قابلمه ای ) ۲۱۰ درجه در حالت عادی بسته ( NC ) Thermorex فرانسه. •ترموسوئیچ حرارتی دو کنتاکت ( باز و بسته ) ۸۵ درجه NO / NC آر اس انگلیس. •ترموسوئیچ ریستی ( فیوز دار ) ۷۰ درجه در حالت عادی بسته ( NO ) آر اس انگلیس. •ترموسوئیچ ریستی ( فیوز دار ) ۷۲ درجه در حالت عادی بسته ( NO ) آر اس انگلیس. •ترموسوئیچ ریستی ( فیوز دار ) ۷۴ درجه در حالت عادی بسته ( NO ) آر اس انگلیس. •ترموسوئیچ حرارتی دو کنتاکت ( باز و بسته ) ۸۵ درجه NO / NC آ Thermorex فرانسه. •ترموسوئیچ ریستی ( فیوز دار ) ۷۰ درجه در حالت عادی بسته ( NO ) Thermorex فرانسه. •ترموسوئیچ ریستی ( فیوز دار ) ۷۲ درجه در حالت عادی بسته ( NO ) Thermorex فرانسه. •ترموسوئیچ ریستی ( فیوز دار ) ۷۴ درجه در حالت عادی بسته ( NO ) Thermorex فرانسه. ترموسوئیچ قابلمه ای ۴۰ درجه نرمالی بسته آساهی ژاپن ترموسوئیچ قابلمه ای ۵۰ درجه نرمالی بسته آساهی ژاپن ترموسوئیچ قابلمه ای ۶۰ درجه نرمالی بسته آساهی ژاپن ترموسوئیچ قابلمه ای ۷۰ درجه نرمالی بسته آساهی ژاپن ترموسوئیچ قابلمه ای ۸۰ درجه نرمالی بسته آساهی ژاپن ترموسوئیچ قابلمه ای ۹۰ درجه نرمالی بسته آساهی ژاپن ترموسوئیچ قابلمه ای ۱۰۰ درجه نرمالی بسته آساهی ژاپن ترموسوئیچ قابلمه ای ۱۰۵ درجه نرمالی بسته آساهی ژاپن ترموسوئیچ قابلمه ای ۱۱۰ درجه نرمالی بسته آساهی ژاپن ترموسوئیچ قابلمه ای ۱۲۰ درجه نرمالی بسته آساهی ژاپن ترموسوئیچ قابلمه ای ۱۲۵ درجه نرمالی بسته آساهی ژاپن ترموسوئیچ قابلمه ای ۱۳۰ درجه نرمالی بسته آساهی ژاپن ترموسوئیچ قابلمه ای ۱۳۵ درجه نرمالی بسته آساهی ژاپن ترموسوئیچ قابلمه ای ۱۴۰ درجه نرمالی بسته آساهی ژاپن ترموسوئیچ قابلمه ای ۱۵۰ درجه نرمالی بسته آساهی ژاپن ترموسوئیچ قابلمه ای ۱۶۰ درجه نرمالی بسته آساهی ژاپن ترموسوئیچ قابلمه ای ۱۷۰ درجه نرمالی بسته آساهی ژاپن ترموسوئیچ قابلمه ای ۱۸۰ درجه نرمالی بسته آساهی ژاپن ترموسوئیچ قابلمه ای ۲۰۰ درجه نرمالی بسته آساهی ژاپن ترموسوئیچ قابلمه ای ۲۵۰ درجه نرمالی بسته آساهی ژاپن ترموسوئیچ قابلمه ای ۴۰ درجه نرمالی بسته Thermorex فرانسه. ترموسوئیچ قابلمه ای ۵۰ درجه نرمالی بسته Thermorex فرانسه. ترموسوئیچ قابلمه ای ۶۰ درجه نرمالی بسته Thermorex فرانسه. ترموسوئیچ قابلمه ای ۷۰ درجه نرمالی بسته Thermorex فرانسه. ترموسوئیچ قابلمه ای ۸۰ درجه نرمالی بسته Thermorex فرانسه. ترموسوئیچ قابلمه ای ۹۰ درجه نرمالی بسته Thermorex فرانسه. ترموسوئیچ قابلمه ای ۱۰۰ درجه نرمالی بسته Thermorex فرانسه. ترموسوئیچ قابلمه ای ۱۰۵ درجه نرمالی بسته Thermorex فرانسه. ترموسوئیچ قابلمه ای ۱۱۰ درجه نرمالی بسته Thermorex فرانسه. ترموسوئیچ قابلمه ای ۱۲۰ درجه نرمالی بسته Thermorex فرانسه. ترموسوئیچ قابلمه ای ۱۲۵ درجه نرمالی بسته Thermorex فرانسه. ترموسوئیچ قابلمه ای ۱۳۰ درجه نرمالی بسته Thermorex فرانسه. ترموسوئیچ قابلمه ای ۱۳۵ درجه نرمالی بسته Thermorex فرانسه. ترموسوئیچ قابلمه ای ۱۴۰ درجه نرمالی بسته Thermorex فرانسه. ترموسوئیچ قابلمه ای ۱۵۰ درجه نرمالی بسته Thermorex فرانسه. ترموسوئیچ قابلمه ای ۱۶۰ درجه نرمالی بسته آ Thermorex فرانسه. ترموسوئیچ قابلمه ای ۱۷۰ درجه نرمالی بسته Thermorex فرانسه. ترموسوئیچ قابلمه ای ۱۸۰ درجه نرمالی بسته Thermorex فرانسه. ترموسوئیچ قابلمه ای ۲۰۰ درجه نرمالی بسته Thermorex فرانسه. ترموسوئیچ قابلمه ای ۲۵۰ درجه نرمالی بسته Thermorex فرانسه.


آگهی‌های بیشتر برای برق صنعتیتعرفه سایت تبلیغاتی

ساده - 10 هزار تومان

معمولی - قرار دادن لینک سایت و دریافت حداکثر 1 بک لینک 20 هزار تومان

ویژه - قراردادن لینک سایت و دریافت حداکثر 20 بک لینک 70 هزار تومان

سایت تبلیغاتی

پینگون هیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال معامله شما ندارد. با مطالعه‌ی راهنمای خرید امن، آسوده‌تر معامله کنید.

تمامی خدمات این سایت تبلیغاتی، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.

پینگون سایت تبلیغاتی | ثبت آگهی رایگان