سایت تبلیغاتی پینگون

سایت تبلیغاتی


شناسه 10660
ثبت 13970604
بازدید ۱۸۸۳

جزییات آگهی | برق صنعتی

ترموسویچ های شرکت Thermo

استان تهران
دسته بندیبرق صنعتی
شماره تماس

09124545654


مزایای استفاده از ترموسویچ های شرکت Thermorex فرانسه : دقت بسیار بالا – (تا ۱٪) مقاومت الکتریکی پایین ترمینال ها – (≤۵mΩ) هیسترزیس پایین رنج بسیار گسترده محصولات -۴۵ ° C تا + ۴۲۵ ° C ارایه دهنده راه حل برای نیازهای خاص از مشتریان دارای استاندارد ISO 9001:2008 International Standard محصولات Thermorex مطابق با الزامات VDE، CSA (کانادا و ایالات متحده آمریکا)، Rostest و دیگر موسسات صدور گواهینامه گواهی. قابل ذکر است این شرکت دارای استاندارد های جهانی از قبیل : ISO 9001:2008 International Standard. VDE CSA (Canada & USA), Rostest and •ترموسوئیچ حرارتی پیچ خور ۴۶ درجه آر اس انگلیس. •ترموسوئیچ حرارتی پیچ خور ۵۲ درجه آر اس انگلیس. •ترموسوئیچ حرارتی پیچ خور ۵۷ درجه آر اس انگلیس. •ترموسوئیچ حرارتی پیچ خور ۶۳ درجه آر اس انگلیس. •ترموسوئیچ حرارتی پیچ خور ۴۶ درجه Thermorex فرانسه •ترموسوئیچ حرارتی پیچ خور ۵۲ درجه Thermorex فرانسه. •ترموسوئیچ حرارتی پیچ خور ۵۷ درجه Thermorex فرانسه . •ترموسوئیچ حرارتی پیچ خور ۶۳ درجه Thermorex فرانسه. •ترموسوئیچ حرارتی سیم دار ( داخل سیم پیچ ) ۹۰ درجه آر اس انگلیس. •ترموسوئیچ حرارتی سیم دار ( داخل سیم پیچ ) ۹۵ درجه آر اس انگلیس. •ترموسوئیچ حرارتی سیم دار ( داخل سیم پیچ ) ۱۱۰ درجه آر اس انگلیس. •ترموسوئیچ حرارتی سیم دار ( داخل سیم پیچ ) ۱۳۰ درجه آر اس انگلیس. •ترموسوئیچ حرارتی سیم دار ( داخل سیم پیچ ) ۱۴۰ درجه آر اس انگلیس. •ترموسوئیچ حرارتی سیم دار ( داخل سیم پیچ ) ۱۵۰ درجه آر اس انگلیس. •ترموسوئیچ حرارتی سیم دار ( داخل سیم پیچ ) ۹۰ درجه Thermorex فرانسه. •ترموسوئیچ حرارتی سیم دار ( داخل سیم پیچ ) ۹۵ درجه Thermorex فرانسه. •ترموسوئیچ حرارتی سیم دار ( داخل سیم پیچ ) ۱۱۰ درجه Thermorex فرانسه. •ترموسوئیچ حرارتی سیم دار ( داخل سیم پیچ ) ۱۳۰ درجه Thermorex فرانسه. •ترموسوئیچ حرارتی سیم دار ( داخل سیم پیچ ) ۱۴۰ درجه Thermorex فرانسه. •ترموسوئیچ حرارتی سیم دار ( داخل سیم پیچ ) ۱۵۰ درجه Thermorex فرانسه. •ترموسوئیچ کف خواب ( قابلمه ای ) ۴۰ درجه در حالت عادی بسته ( NC ) ان جی تی ژاپن. •ترموسوئیچ کف خواب ( قابلمه ای ) ۶۲ درجه در حالت عادی بسته ( NC ) ان جی تی ژاپن. •ترموسوئیچ کف خواب ( قابلمه ای ) ۶۷ درجه در حالت عادی بسته ( NC ) ان جی تی ژاپن. •ترموسوئیچ کف خواب ( قابلمه ای ) ۷۰ درجه در حالت عادی بسته ( NC ) ان جی تی ژاپن. •ترموسوئیچ کف خواب ( قابلمه ای ) ۷۲ درجه در حالت عادی بسته ( NC ) ان جی تی ژاپن. •ترموسوئیچ کف خواب ( قابلمه ای ) ۷۴ درجه در حالت عادی بسته ( NC ) ان جی تی ژاپن. •ترموسوئیچ کف خواب ( قابلمه ای ) ۱۲۰ درجه در حالت عادی بسته ( NC ) ان جی تی ژاپن. •ترموسوئیچ کف خواب ( قابلمه ای ) ۱۳۵ درجه در حالت عادی بسته ( NC ) ان جی تی ژاپن. •ترموسوئیچ کف خواب ( قابلمه ای ) ۱۴۰ درجه در حالت عادی بسته ( NC ) ان جی تی ژاپن. •ترموسوئیچ کف خواب ( قابلمه ای ) ۱۵۰ درجه در حالت عادی بسته ( NC ) ان جی تی ژاپن. •ترموسوئیچ کف خواب ( قابلمه ای ) ۲۱۰ درجه در حالت عادی بسته ( NC ) ان جی تی ژاپن. •ترموسوئیچ کف خواب ( قابلمه ای ) ۴۰ درجه در حالت عادی بسته ( NC ) Thermorex فرانسه. •ترموسوئیچ کف خواب ( قابلمه ای ) ۶۲ درجه در حالت عادی بسته ( NC ) Thermorex فرانسه. •ترموسوئیچ کف خواب ( قابلمه ای ) ۶۷ درجه در حالت عادی بسته ( NC ) Thermorex فرانسه. •ترموسوئیچ کف خواب ( قابلمه ای ) ۷۰ درجه در حالت عادی بسته ( NC ) Thermorex فرانسه. •ترموسوئیچ کف خواب ( قابلمه ای ) ۷۲ درجه در حالت عادی بسته ( NC ) Thermorex فرانسه. •ترموسوئیچ کف خواب ( قابلمه ای ) ۷۴ درجه در حالت عادی بسته ( NC ) Thermorex فرانسه. •ترموسوئیچ کف خواب ( قابلمه ای ) ۱۲۰ درجه در حالت عادی بسته ( NC ) Thermorex فرانسه. •ترموسوئیچ کف خواب ( قابلمه ای ) ۱۳۵ درجه در حالت عادی بسته ( NC ) Thermorex فرانسه. •ترموسوئیچ کف خواب ( قابلمه ای ) ۱۴۰ درجه در حالت عادی بسته ( NC ) Thermorex فرانسه. •ترموسوئیچ کف خواب ( قابلمه ای ) ۱۵۰ درجه در حالت عادی بسته ( NC ) Thermorex فرانسه. •ترموسوئیچ کف خواب ( قابلمه ای ) ۲۱۰ درجه در حالت عادی بسته ( NC ) Thermorex فرانسه. •ترموسوئیچ حرارتی دو کنتاکت ( باز و بسته ) ۸۵ درجه NO / NC آر اس انگلیس. •ترموسوئیچ ریستی ( فیوز دار ) ۷۰ درجه در حالت عادی بسته ( NO ) آر اس انگلیس. •ترموسوئیچ ریستی ( فیوز دار ) ۷۲ درجه در حالت عادی بسته ( NO ) آر اس انگلیس. •ترموسوئیچ ریستی ( فیوز دار ) ۷۴ درجه در حالت عادی بسته ( NO ) آر اس انگلیس. •ترموسوئیچ حرارتی دو کنتاکت ( باز و بسته ) ۸۵ درجه NO / NC آ Thermorex فرانسه. •ترموسوئیچ ریستی ( فیوز دار ) ۷۰ درجه در حالت عادی بسته ( NO ) Thermorex فرانسه. •ترموسوئیچ ریستی ( فیوز دار ) ۷۲ درجه در حالت عادی بسته ( NO ) Thermorex فرانسه. •ترموسوئیچ ریستی ( فیوز دار ) ۷۴ درجه در حالت عادی بسته ( NO ) Thermorex فرانسه. ترموسوئیچ قابلمه ای ۴۰ درجه نرمالی بسته آساهی ژاپن ترموسوئیچ قابلمه ای ۵۰ درجه نرمالی بسته آساهی ژاپن ترموسوئیچ قابلمه ای ۶۰ درجه نرمالی بسته آساهی ژاپن ترموسوئیچ قابلمه ای ۷۰ درجه نرمالی بسته آساهی ژاپن ترموسوئیچ قابلمه ای ۸۰ درجه نرمالی بسته آساهی ژاپن ترموسوئیچ قابلمه ای ۹۰ درجه نرمالی بسته آساهی ژاپن ترموسوئیچ قابلمه ای ۱۰۰ درجه نرمالی بسته آساهی ژاپن ترموسوئیچ قابلمه ای ۱۰۵ درجه نرمالی بسته آساهی ژاپن ترموسوئیچ قابلمه ای ۱۱۰ درجه نرمالی بسته آساهی ژاپن ترموسوئیچ قابلمه ای ۱۲۰ درجه نرمالی بسته آساهی ژاپن ترموسوئیچ قابلمه ای ۱۲۵ درجه نرمالی بسته آساهی ژاپن ترموسوئیچ قابلمه ای ۱۳۰ درجه نرمالی بسته آساهی ژاپن ترموسوئیچ قابلمه ای ۱۳۵ درجه نرمالی بسته آساهی ژاپن ترموسوئیچ قابلمه ای ۱۴۰ درجه نرمالی بسته آساهی ژاپن ترموسوئیچ قابلمه ای ۱۵۰ درجه نرمالی بسته آساهی ژاپن ترموسوئیچ قابلمه ای ۱۶۰ درجه نرمالی بسته آساهی ژاپن ترموسوئیچ قابلمه ای ۱۷۰ درجه نرمالی بسته آساهی ژاپن ترموسوئیچ قابلمه ای ۱۸۰ درجه نرمالی بسته آساهی ژاپن ترموسوئیچ قابلمه ای ۲۰۰ درجه نرمالی بسته آساهی ژاپن ترموسوئیچ قابلمه ای ۲۵۰ درجه نرمالی بسته آساهی ژاپن ترموسوئیچ قابلمه ای ۴۰ درجه نرمالی بسته Thermorex فرانسه. ترموسوئیچ قابلمه ای ۵۰ درجه نرمالی بسته Thermorex فرانسه. ترموسوئیچ قابلمه ای ۶۰ درجه نرمالی بسته Thermorex فرانسه. ترموسوئیچ قابلمه ای ۷۰ درجه نرمالی بسته Thermorex فرانسه. ترموسوئیچ قابلمه ای ۸۰ درجه نرمالی بسته Thermorex فرانسه. ترموسوئیچ قابلمه ای ۹۰ درجه نرمالی بسته Thermorex فرانسه. ترموسوئیچ قابلمه ای ۱۰۰ درجه نرمالی بسته Thermorex فرانسه. ترموسوئیچ قابلمه ای ۱۰۵ درجه نرمالی بسته Thermorex فرانسه. ترموسوئیچ قابلمه ای ۱۱۰ درجه نرمالی بسته Thermorex فرانسه. ترموسوئیچ قابلمه ای ۱۲۰ درجه نرمالی بسته Thermorex فرانسه. ترموسوئیچ قابلمه ای ۱۲۵ درجه نرمالی بسته Thermorex فرانسه. ترموسوئیچ قابلمه ای ۱۳۰ درجه نرمالی بسته Thermorex فرانسه. ترموسوئیچ قابلمه ای ۱۳۵ درجه نرمالی بسته Thermorex فرانسه. ترموسوئیچ قابلمه ای ۱۴۰ درجه نرمالی بسته Thermorex فرانسه. ترموسوئیچ قابلمه ای ۱۵۰ درجه نرمالی بسته Thermorex فرانسه. ترموسوئیچ قابلمه ای ۱۶۰ درجه نرمالی بسته آ Thermorex فرانسه. ترموسوئیچ قابلمه ای ۱۷۰ درجه نرمالی بسته Thermorex فرانسه. ترموسوئیچ قابلمه ای ۱۸۰ درجه نرمالی بسته Thermorex فرانسه. ترموسوئیچ قابلمه ای ۲۰۰ درجه نرمالی بسته Thermorex فرانسه. ترموسوئیچ قابلمه ای ۲۵۰ درجه نرمالی بسته Thermorex فرانسه.


آگهی‌های بیشتر

تهران

مقاله ISI


مقاله ISI
تهران

هواساز


هواساز

ساده


29 هزار تومان/1 ماهه
 • تصویر
 • بدون درج در سایت دیگر
 • بدون لینک
 • بدون واتساپ
 • بک لینک 5
درج آگهی

معمولی


39 هزار تومان/2 ماهه
 • تصویر
 • درج رایگان در 3 سایت تبلیغاتی
 • لینک سایت
 • واتساپ
 • بک لینک 10
درج آگهی

ویژه


99 هزار تومان/3 ماهه
 • تصویر
 • درچ در9 سایت تبلیغات
 • لینک سایت
 • واتساپ
 • بک لینک 20
درج آگهی

طلایی


239 هزار تومان/4 ماهه
 • تصویر
 • درچ در 15 سایت تبلیغاتی
 • لینک مستقیم و واتساپ
 • دریافت رتبه الکسای ایران
 • بک لینک نامحدود
درج آگهی
پینگون هیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال معامله شما ندارد. با مطالعه‌ی راهنمای خرید امن، آسوده‌تر معامله کنید.
تمامی خدمات این سایت تبلیغاتی، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
جهت شروع درج آگهی، ابتدا روی لینک ثبت نام کلیک کنید و پس از پرکردن فرم ثبت نام آگهی خود را ثبت کنید.
درج آگهی در سایت پینگون رایگان نیست. با توجه به تعداد زیاد آگهی در پینگون، لطفا در کسب اعتبار و اعتماد آگهی دهنده، دقت کافی مبذول دارید.
شماره تماس پشتیبانی وب سایت پینگون: 02144050905 تماس در ساعات اداری شنبه الی پنجشنبه