شناسه 10660
ثبت 13970604
بازدید ۱۱۸۲

جزییات آگهی

ترموسویچ های شرکت Thermo

دسته بندیبرق صنعتی
شماره تماس

۰۹۱۲۴۵۴۵۶۵۴

استان تهران
ترموسوئیچ,thermorex
مزایای استفاده از ترموسویچ های شرکت Thermorex فرانسه : دقت بسیار بالا – (تا ۱٪) مقاومت الکتریکی پایین ترمینال ها – (≤۵mΩ) هیسترزیس پایین رنج بسیار گسترده محصولات -۴۵ ° C تا + ۴۲۵ ° C ارایه دهنده راه حل برای نیازهای خاص از مشتریان دارای استاندارد ISO 9001:2008 International Standard محصولات Thermorex مطابق با الزامات VDE، CSA (کانادا و ایالات متحده آمریکا)، Rostest و دیگر موسسات صدور گواهینامه گواهی. قابل ذکر است این شرکت دارای استاندارد های جهانی از قبیل : ISO 9001:2008 International Standard. VDE CSA (Canada & USA), Rostest and •ترموسوئیچ حرارتی پیچ خور ۴۶ درجه آر اس انگلیس. •ترموسوئیچ حرارتی پیچ خور ۵۲ درجه آر اس انگلیس. •ترموسوئیچ حرارتی پیچ خور ۵۷ درجه آر اس انگلیس. •ترموسوئیچ حرارتی پیچ خور ۶۳ درجه آر اس انگلیس. •ترموسوئیچ حرارتی پیچ خور ۴۶ درجه Thermorex فرانسه •ترموسوئیچ حرارتی پیچ خور ۵۲ درجه Thermorex فرانسه. •ترموسوئیچ حرارتی پیچ خور ۵۷ درجه Thermorex فرانسه . •ترموسوئیچ حرارتی پیچ خور ۶۳ درجه Thermorex فرانسه. •ترموسوئیچ حرارتی سیم دار ( داخل سیم پیچ ) ۹۰ درجه آر اس انگلیس. •ترموسوئیچ حرارتی سیم دار ( داخل سیم پیچ ) ۹۵ درجه آر اس انگلیس. •ترموسوئیچ حرارتی سیم دار ( داخل سیم پیچ ) ۱۱۰ درجه آر اس انگلیس. •ترموسوئیچ حرارتی سیم دار ( داخل سیم پیچ ) ۱۳۰ درجه آر اس انگلیس. •ترموسوئیچ حرارتی سیم دار ( داخل سیم پیچ ) ۱۴۰ درجه آر اس انگلیس. •ترموسوئیچ حرارتی سیم دار ( داخل سیم پیچ ) ۱۵۰ درجه آر اس انگلیس. •ترموسوئیچ حرارتی سیم دار ( داخل سیم پیچ ) ۹۰ درجه Thermorex فرانسه. •ترموسوئیچ حرارتی سیم دار ( داخل سیم پیچ ) ۹۵ درجه Thermorex فرانسه. •ترموسوئیچ حرارتی سیم دار ( داخل سیم پیچ ) ۱۱۰ درجه Thermorex فرانسه. •ترموسوئیچ حرارتی سیم دار ( داخل سیم پیچ ) ۱۳۰ درجه Thermorex فرانسه. •ترموسوئیچ حرارتی سیم دار ( داخل سیم پیچ ) ۱۴۰ درجه Thermorex فرانسه. •ترموسوئیچ حرارتی سیم دار ( داخل سیم پیچ ) ۱۵۰ درجه Thermorex فرانسه. •ترموسوئیچ کف خواب ( قابلمه ای ) ۴۰ درجه در حالت عادی بسته ( NC ) ان جی تی ژاپن. •ترموسوئیچ کف خواب ( قابلمه ای ) ۶۲ درجه در حالت عادی بسته ( NC ) ان جی تی ژاپن. •ترموسوئیچ کف خواب ( قابلمه ای ) ۶۷ درجه در حالت عادی بسته ( NC ) ان جی تی ژاپن. •ترموسوئیچ کف خواب ( قابلمه ای ) ۷۰ درجه در حالت عادی بسته ( NC ) ان جی تی ژاپن. •ترموسوئیچ کف خواب ( قابلمه ای ) ۷۲ درجه در حالت عادی بسته ( NC ) ان جی تی ژاپن. •ترموسوئیچ کف خواب ( قابلمه ای ) ۷۴ درجه در حالت عادی بسته ( NC ) ان جی تی ژاپن. •ترموسوئیچ کف خواب ( قابلمه ای ) ۱۲۰ درجه در حالت عادی بسته ( NC ) ان جی تی ژاپن. •ترموسوئیچ کف خواب ( قابلمه ای ) ۱۳۵ درجه در حالت عادی بسته ( NC ) ان جی تی ژاپن. •ترموسوئیچ کف خواب ( قابلمه ای ) ۱۴۰ درجه در حالت عادی بسته ( NC ) ان جی تی ژاپن. •ترموسوئیچ کف خواب ( قابلمه ای ) ۱۵۰ درجه در حالت عادی بسته ( NC ) ان جی تی ژاپن. •ترموسوئیچ کف خواب ( قابلمه ای ) ۲۱۰ درجه در حالت عادی بسته ( NC ) ان جی تی ژاپن. •ترموسوئیچ کف خواب ( قابلمه ای ) ۴۰ درجه در حالت عادی بسته ( NC ) Thermorex فرانسه. •ترموسوئیچ کف خواب ( قابلمه ای ) ۶۲ درجه در حالت عادی بسته ( NC ) Thermorex فرانسه. •ترموسوئیچ کف خواب ( قابلمه ای ) ۶۷ درجه در حالت عادی بسته ( NC ) Thermorex فرانسه. •ترموسوئیچ کف خواب ( قابلمه ای ) ۷۰ درجه در حالت عادی بسته ( NC ) Thermorex فرانسه. •ترموسوئیچ کف خواب ( قابلمه ای ) ۷۲ درجه در حالت عادی بسته ( NC ) Thermorex فرانسه. •ترموسوئیچ کف خواب ( قابلمه ای ) ۷۴ درجه در حالت عادی بسته ( NC ) Thermorex فرانسه. •ترموسوئیچ کف خواب ( قابلمه ای ) ۱۲۰ درجه در حالت عادی بسته ( NC ) Thermorex فرانسه. •ترموسوئیچ کف خواب ( قابلمه ای ) ۱۳۵ درجه در حالت عادی بسته ( NC ) Thermorex فرانسه. •ترموسوئیچ کف خواب ( قابلمه ای ) ۱۴۰ درجه در حالت عادی بسته ( NC ) Thermorex فرانسه. •ترموسوئیچ کف خواب ( قابلمه ای ) ۱۵۰ درجه در حالت عادی بسته ( NC ) Thermorex فرانسه. •ترموسوئیچ کف خواب ( قابلمه ای ) ۲۱۰ درجه در حالت عادی بسته ( NC ) Thermorex فرانسه. •ترموسوئیچ حرارتی دو کنتاکت ( باز و بسته ) ۸۵ درجه NO / NC آر اس انگلیس. •ترموسوئیچ ریستی ( فیوز دار ) ۷۰ درجه در حالت عادی بسته ( NO ) آر اس انگلیس. •ترموسوئیچ ریستی ( فیوز دار ) ۷۲ درجه در حالت عادی بسته ( NO ) آر اس انگلیس. •ترموسوئیچ ریستی ( فیوز دار ) ۷۴ درجه در حالت عادی بسته ( NO ) آر اس انگلیس. •ترموسوئیچ حرارتی دو کنتاکت ( باز و بسته ) ۸۵ درجه NO / NC آ Thermorex فرانسه. •ترموسوئیچ ریستی ( فیوز دار ) ۷۰ درجه در حالت عادی بسته ( NO ) Thermorex فرانسه. •ترموسوئیچ ریستی ( فیوز دار ) ۷۲ درجه در حالت عادی بسته ( NO ) Thermorex فرانسه. •ترموسوئیچ ریستی ( فیوز دار ) ۷۴ درجه در حالت عادی بسته ( NO ) Thermorex فرانسه. ترموسوئیچ قابلمه ای ۴۰ درجه نرمالی بسته آساهی ژاپن ترموسوئیچ قابلمه ای ۵۰ درجه نرمالی بسته آساهی ژاپن ترموسوئیچ قابلمه ای ۶۰ درجه نرمالی بسته آساهی ژاپن ترموسوئیچ قابلمه ای ۷۰ درجه نرمالی بسته آساهی ژاپن ترموسوئیچ قابلمه ای ۸۰ درجه نرمالی بسته آساهی ژاپن ترموسوئیچ قابلمه ای ۹۰ درجه نرمالی بسته آساهی ژاپن ترموسوئیچ قابلمه ای ۱۰۰ درجه نرمالی بسته آساهی ژاپن ترموسوئیچ قابلمه ای ۱۰۵ درجه نرمالی بسته آساهی ژاپن ترموسوئیچ قابلمه ای ۱۱۰ درجه نرمالی بسته آساهی ژاپن ترموسوئیچ قابلمه ای ۱۲۰ درجه نرمالی بسته آساهی ژاپن ترموسوئیچ قابلمه ای ۱۲۵ درجه نرمالی بسته آساهی ژاپن ترموسوئیچ قابلمه ای ۱۳۰ درجه نرمالی بسته آساهی ژاپن ترموسوئیچ قابلمه ای ۱۳۵ درجه نرمالی بسته آساهی ژاپن ترموسوئیچ قابلمه ای ۱۴۰ درجه نرمالی بسته آساهی ژاپن ترموسوئیچ قابلمه ای ۱۵۰ درجه نرمالی بسته آساهی ژاپن ترموسوئیچ قابلمه ای ۱۶۰ درجه نرمالی بسته آساهی ژاپن ترموسوئیچ قابلمه ای ۱۷۰ درجه نرمالی بسته آساهی ژاپن ترموسوئیچ قابلمه ای ۱۸۰ درجه نرمالی بسته آساهی ژاپن ترموسوئیچ قابلمه ای ۲۰۰ درجه نرمالی بسته آساهی ژاپن ترموسوئیچ قابلمه ای ۲۵۰ درجه نرمالی بسته آساهی ژاپن ترموسوئیچ قابلمه ای ۴۰ درجه نرمالی بسته Thermorex فرانسه. ترموسوئیچ قابلمه ای ۵۰ درجه نرمالی بسته Thermorex فرانسه. ترموسوئیچ قابلمه ای ۶۰ درجه نرمالی بسته Thermorex فرانسه. ترموسوئیچ قابلمه ای ۷۰ درجه نرمالی بسته Thermorex فرانسه. ترموسوئیچ قابلمه ای ۸۰ درجه نرمالی بسته Thermorex فرانسه. ترموسوئیچ قابلمه ای ۹۰ درجه نرمالی بسته Thermorex فرانسه. ترموسوئیچ قابلمه ای ۱۰۰ درجه نرمالی بسته Thermorex فرانسه. ترموسوئیچ قابلمه ای ۱۰۵ درجه نرمالی بسته Thermorex فرانسه. ترموسوئیچ قابلمه ای ۱۱۰ درجه نرمالی بسته Thermorex فرانسه. ترموسوئیچ قابلمه ای ۱۲۰ درجه نرمالی بسته Thermorex فرانسه. ترموسوئیچ قابلمه ای ۱۲۵ درجه نرمالی بسته Thermorex فرانسه. ترموسوئیچ قابلمه ای ۱۳۰ درجه نرمالی بسته Thermorex فرانسه. ترموسوئیچ قابلمه ای ۱۳۵ درجه نرمالی بسته Thermorex فرانسه. ترموسوئیچ قابلمه ای ۱۴۰ درجه نرمالی بسته Thermorex فرانسه. ترموسوئیچ قابلمه ای ۱۵۰ درجه نرمالی بسته Thermorex فرانسه. ترموسوئیچ قابلمه ای ۱۶۰ درجه نرمالی بسته آ Thermorex فرانسه. ترموسوئیچ قابلمه ای ۱۷۰ درجه نرمالی بسته Thermorex فرانسه. ترموسوئیچ قابلمه ای ۱۸۰ درجه نرمالی بسته Thermorex فرانسه. ترموسوئیچ قابلمه ای ۲۰۰ درجه نرمالی بسته Thermorex فرانسه. ترموسوئیچ قابلمه ای ۲۵۰ درجه نرمالی بسته Thermorex فرانسه.


آگهی‌های بیشتر برای برق صنعتی

پخش انواع سیم و کابل و ملزومات برق صنعتی
تهران

پخش انواع سیم و کابل و ملزومات

33903018 -

نمایندگی محصولات ABB در ایران
تهران

نمایندگی محصولات ABB در ایران

02144620443

تابلو برق ریتال المان(شرکت پارسیان تابلو تجهیز)
تهران

تابلو برق ریتال المان(شرکت پار

02188727662

فروش یو پی اس آلجا UPS ALJA
اصفهان

فروش یو پی اس آلجا UPS ALJA

03112677508

فروش موتور برق های برند هوندا کی بی
تهران

فروش موتور برق های برند هوندا

33929061

فروش انواع تجهیزات جدید الکترونیکی وگجت
خراسان رضوی

فروش انواع تجهیزات جدید الکترو

09158202289

استابلایزر-اتوترانس-لوازم اندازه گیری
تهران

استابلایزر-اتوترانس-لوازم اندا

33113234 –

قطعات دیزل ژنراتور کامینز ولوو پرکینز ام وی ام
تهران

قطعات دیزل ژنراتور کامینز ولوو

karasahand.com

رله پرایمری ، کفپوش عایق برق ، دژنکتور خلاء ، گازی
تهران

رله پرایمری ، کفپوش عایق برق ،

tehranswitch.org

فروش سنسور القایی سنسور خازنی سنسور مغناطیسی
تهران

فروش سنسور القایی سنسور خازنی

09122823456

عرضه مستقیم انواع لوله PVC ( پی وی سی ) - لوله برق
تهران

عرضه مستقیم انواع لوله PVC ( پ

33944080 -

عرضه و فروش سیم و کابل برق و لوازم شبکه برق فردوس
تهران

عرضه و فروش سیم و کابل برق و ل

02133999318

فروش دیزل ژنراتور دریایی
تهران

فروش دیزل ژنراتور دریایی

09141810056

ساخت تابلو برق صنعتی ، تابلو های توزیع و کنترل
تهران

ساخت تابلو برق صنعتی ، تابلو ه

02133905451

فروش انواع موتور برق و ژنراتور
تهران

فروش انواع موتور برق و ژنراتور

021 - 66918

مولتی متر، کلمپ متر، میگر، ارت تستر
تهران

مولتی متر، کلمپ متر، میگر، ارت

www.radelc.com

آمپرمتر، ولت متر، وات متر، سنکرون چک
تهران

آمپرمتر، ولت متر، وات متر، سنک

www.radelc.com

برق صنعتی، الکترونیک صنعتی، الکتریکی صنعتی، الکترو صنعتی
تهران

برق صنعتی، الکترونیک صنعتی، ال

www.radelc.com

بوبین پیچ، سیم پیچ، ترانس پیچ، گرولر
تهران

بوبین پیچ، سیم پیچ، ترانس پیچ،

www.radelc.com

خازن یو پی اس، خازن کوره، خازن دی سی، خازن ای سی
تهران

خازن یو پی اس، خازن کوره، خازن

www.radelc.com

شارژر باتری،شارژر باطری، شارژر اتوماتیک، مبدل ولتاژ
تهران

شارژر باتری،شارژر باطری، شارژر

www.radelc.com

دستگاه جوشکاری رکتی فایر اینورتری تک فاز
تهران

دستگاه جوشکاری رکتی فایر اینور

3- 66348601

ارکا صنعت
تهران

ارکا صنعت

021-3661186

شرکت رویین نور آریا
مرکزی

شرکت رویین نور آریا

www.roueinnoor.com

نمایندگی پی ال سی اسمارت مشابه لوگو زیمنس
تهران

نمایندگی پی ال سی اسمارت مشابه

www.smartplc.ir

انواع استابلایزرهای تک فاز و سه فاز مجهز به سرووموتور با تکنولوژی میکروپروسسوری
تهران

انواع استابلایزرهای تک فاز و س

www.talyelc.com


تعرفه سایت تبلیغاتی

ساده - 19 هزار تومان دوماهه

معمولی - قرار دادن لینک سایت و دریافت حداکثر 1 بک لینک 39 هزار تومان دو ماهه

ویژه - قراردادن لینک سایت و دریافت حداکثر 10 بک لینک 89 هزار تومان دوماهه و بالا بردن رتبه آلکسادر به مدت دو ماه

طلایی - قراردادن لینک سایت و دریافت حداکثر 20 بک لینک 239 هزار تومان دو ماهه به همراه بالا بردن رتبه آلکسا به مدت دوماه و کد تخفیف تا 100% برای 12 وب سایت تبلیغاتی

سایت تبلیغاتی

پینگون هیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال معامله شما ندارد. با مطالعه‌ی راهنمای خرید امن، آسوده‌تر معامله کنید.

تمامی خدمات این سایت تبلیغاتی، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.