سایت تبلیغاتی پینگون

سایت تبلیغاتی


شناسه 10855
ثبت 13970625
بازدید ۲۲۹۰

جزییات آگهی | انجام پیمانکاری

مدیریت فنی پروژه های عمرانی

استان آذربایجان شرقی
شماره تماس

09143047087


مهندسین مشاور" الماس طراحی و ساختمان" با سابقه ای بالغ بر 20 سال فعالیت در امور فنی پروژه های عمرانی و تکیه بر تجربه و تخصص خود، آماده همکاری با شرکتهای پیمانکار و یا مهندسین مشاورجهت ارائه خدمات فنی و مدیریت فنی پروژه ها به شرح ذیل می باشد: 1-متره و برآورد: 1-1-متره و برآورد پروژه و تنظیم برآورد منضم به پیمان پروژه های دولتی-فهرست بهایی/سرجمع/متر مربع زیربنائی/تجمیعی-برای مهندسین مشاور 2-1-متره و برآورد هزینه پروژه های مسکونی/اداری/تجاری-شخصی و یا برای مهندسین مشاور 3-1-متره و استخراج لیست مصالح مورد نیاز پروژه های مسکونی/اداری/تجاری-شخصی و یا برای مهندسین مشاور 4-1-متره و برآورد فعالیت پیمانکاران جزء با نرخ پیمان(کنترل قیمت)-برای پیمانکاران پروژه های دولتی 5-1- متره و بالانس متریال-ورودی به کارگاه،مصرفی طبق صورت وضعیت ها و نقشه های اجرایی و موجودی در کارگاه-برای پروژه های شخصی و یا برای پیمانکاران پروژه های دولتی 6-1-متره و برآورد عملیات جدید-بر اساس نقشه ها و دستورکارهای جدید-برای پیمانکاران پروژه های دولتی 7-1-متره و برآورد و محاسبه تغییر مقادیر-بر اساس نقشه ها و عملیات جدید-و کنترل عدم عدول از 25 درصد-برای پیمانکاران پروژه های دولتی 8-1-متره دقیق آیتم های تجهیزکارگاه منضم به پیمان و تنظیم جدول هزینه های ثابت و مستمر تجهیز کارگاه-برای پیمانکاران پروژه های دولتی 9-1-متره دقیق ، بالانس متریال پرت و استفاده مجدد در قسمت های مختلف سازه و تنظیم لیستوفرهای بهینه ، با حداقل پرت ممکن-برای پروژه های شخصی و یا برای پیمانکاران پروژه های دولتی ---------------------------------------------------------------------------- 2-ضریب پیمان و اسناد مناقصه: 1-2-آنالیز بها و بررسی آیتم های قرارداد طبق قیمت روز و در محل پروژه ، و روش اجرایی خاص و توان اجرایی،تجهیزات و ماشین آلات پیمانکار و اعمال در آنالیزبها، و بدست آوردن ضریب پیمان و تنظیم اسناد مناقصه-برای پیمانکاران پروژه های دولتی 2-2-آنالیز بها و بررسی آیتم های قرارداد بر اساس قیمت های آماری ارائه شده توسط اداره آمار و سازمان برنامه بودجه طی ده سال گذشته و پیش بینی نوسان موجود و اعمال در آنالیزبها، و بدست آوردن ضریب پیمان و تنظیم اسناد مناقصه-برای پیمانکاران پروژه های دولتی 3-2-آنالیز بها و بررسی آیتم های قرارداد بر اساس ضریب درخواستی پیمانکار و اعمال در آنالیزبها، و بدست آوردن ضریب پیمان و تنظیم اسناد مناقصه-برای پیمانکاران پروژه های دولتی 4-2-دریافت اسناد مناقصه و ارسال پاکت های شرکت در مناقصه -در سامانه "ستاد"-به صورت الکترونیکی-صورتجلسه عملیات اجرا شده 5-2-بدست آوردن دامنه مناسب قیمت پیشنهادی -برای مهندسین مشاور و یا دفاتر فنی کارفرمایان محترم و یا پیمانکاران پروژه های دولتی ---------------------------------------------------------------------------- 3-صورتجلسه و کلیم(Claim): 1-3-متره و برآورد دقیق عملیات اجرایی بر اساس نقشه های اجرایی و تنظیم صورتجلسه عملیات اجرا شده-برای پروژه های شخصی و یا برای پیمانکاران پروژه های دولتی 2-3-متره دقیق متریال ورودی به کارگاه و مصرفی طبق صورت وضعیت و نقشه های اجرایی و تنظیم صورتجلسه مصالح پای کار-برای پیمانکاران پروژه های دولتی 3-3- تنظیم صورتجلسه فواصل حمل (در صورت افزایش نسبت به برآورد و ارائه توجیه فنی علت افزایش آنها) -برای پیمانکاران پروژه های دولتی 4-3-تنظیم دستور کار در خصوص عملیات جدید، و روش پرداخت آن ، با لحاظ کردن تمام حقوق طرفین قرارداد-برای مهندسین مشاور و یا برای پیمانکاران پروژه های دولتی 5-3- تنظیم قیمت جدید : تجزیه بها و استخراج همه عوامل تاثیر گذار در عملیات جدید (نیروی انسانی،ماشین آلات و تجهیزات،مصالح مصرفی و حمل) و تخصیص ضرایب مربوطه و در نهایت تنظیم فرم شماره 5 ، تعدیل معکوس ، بدست آوردن بار مالی برای کارفرما بر اساس احجام قابل پیش بینی عملیات جدید و در نهایت تنظیم قیمت جدید-برای مهندسین مشاور و یا برای پیمانکاران پروژه های دولتی 6-3-تنظیم صورتجلسه اقلام فاکتوری (در صورت عدم امکان تبدیل آن به قیمت جدید و توافق طرفین قرارداد) و لحاظ کردن ضرایب و حقوق طرفین قرارداد-برای پیمانکاران پروژه های دولتی 7-3-بررسی همه آیتمهای برآورد پروژه ، و آیتم های صورتجلسات و صورت وضعیت های تنظیم شده و نیز همه عملیات اجرا شده ، و استخراج آیتمهای غایب از نظر و تنظیم صورتجلسه مربوطه-برای پیمانکاران پروژه های دولتی 8-3-طرح ادعا(Claim) و ارائه توجیه فنی در خصوص هر آنچه طبق عملیات و روش های اجرایی خاص ، خارج از آیتم های برآورد و یا خارج از چهارچوب آنالیزبهای ارائه شده توسط سازمان برنامه و بودجه قابل دریافت است-برای پیمانکاران پروژه های دولتی ---------------------------------------------------------------------------- 4-صورت وضعیت، تعدیل و...: 1-4-تنظیم صورت وضعیت های موقت و قطعی ، برای پیمانهای آیتمی (فهرست بهایی) و پیمانهای مقطوع (سرجمع/مترمربع زیربنایی/تجمیعی/...)-برای پیمانکاران پروژه های دولتی 2-4-تنظیم صورت وضعیت موقت و قطعی برای پیمانکاران جزء ، برای پیمانهای آیتمی و مقطوع-برای پیمانکاران پروژه های دولتی و یا پیمانکاران جزء پروژه های شخصی و یا پیمانکاران جزء پروژه های دولتی 3-4-تنظیم تعدیل موقت (بر اساس شاخص های موقت) و قطعی (بر اساس شاخص های قطعی)-برای پیمانکاران پروژه های دولتی و یا پیمانکاران جزء پروژه های دولتی 4-4-تنظیم مابه التفاوت مصالح برای پیمانهای فاقد تعدیل-برای پیمانکاران پروژه های دولتی و یا پیمانکاران جزء پروژه های دولتی 5-4-تنظیم لایحه جبران آثار اصلاح قیمت حامل های انرژی با اعمال قانون هدفمند کردن یارانه ها در پیمانهای فاقد تعدیل-برای پیمانکاران پروژه های دولتی و یا پیمانکاران جزء پروژه های دولتی 6-4-تنظیم جرائم : بتن ، آسفالت ، تراکم لایه های خاک و روسازی راه بر اساس نتایج آزمایش -برای پیمانکاران پروژه های دولتی 7-4-تنظیم مبلغ تعلیق(طبق ماده 49 شرایط عمومی پیمان)-برای پیمانکاران پروژه های دولتی 8-4-تنظیم مبلغ تاخیر در تحویل کارگاه (طبق ماده 28 شرایط عمومی پیمان)-برای پیمانکاران پروژه های دولتی ---------------------------------------------------------------------------- 5-زمانبندی و کنترل پروژه: 1-5-تنظیم روش اجرا ، بر اساس مشخصات فنی پیمان 2-5-طراحی زمانبندی تفصیلی ، مسیر بحرانی ، ... 3-5-ترسیم نمودار گانچارت و نمودار شبکه ای 4-5-ترسیم نمودار ساختار شکست : R،PC،F،WBS ،... 5-5-ترسیم نمودار s-curve 6-5-تخصیص منابع(ماشین آلات، نیروی انسانی،مصالح) 7-5-استخراج جداول منابع در خواستی - در کل پروژه 8-5-تنظیم جدول پیشرفت فیزیکی همه فعالیت های پروژه 9-5-تنظیم جدول پیشرفت فیزیکی فعالیت های مهم 10-5-تنظیم جدول کلی پیشرفت فیزیکی و انحراف از برنامه(دوره و تجمیعی) 11-5-ترسیم نمودار مقایسه پیشرفت فیزیکی پیش بینی شد،انجام شده و ریالی 12-5- ترسیم نمودار رگرسیون پیشرفت واقعی فیزیکی و ریالی پروژه 13-5-بررسی عملکرد دوره گزارش کنترل پروژه و ارائه گزارش علت عقب افتادگی فعالیت ها 14-5-کنترل ماهانه مانیتورینگ آزمایشهای بتن ، تراکم لایه ها و... 15-5-تنظیم پیشرفت ماهیانه فعالیت های ثابت و مستمر تجهیز کارگاه ---------------------------------------------------------------------------- 6-لایحه تاخیرات ---------------------------------------------------------------------------- 7-لایحه ضرر و زیان ---------------------------------------------------------------------------- 8-سامانه ساجات: ثبت نام، تمدید و ارتقای رتبه پیمانکاران و مهندسین مشاور ---------------------------------------------------------------------------- 9-آموزش خصوصی،مجازی و از راه دور- در مورد فعالیت های بند 1 تا 8 (بر اساس فهارس بهای سازمان برنامه بودجه ، فهارس بهای نفت و گاز ، فهارس بهای شهرداری تهران ، فهارس بهای خاص ، ...) خرسند خواهیم بود جهت آشنایی بیشتر با فعالیت ها و نحوه همکاری ، با تنظیم وقتی حضوری در محل خود ، افتخار تشریح حضوری خدمات فوق را نصیبمان فرمایید. کافیست با انجام تنها یک پروژه با ما ، به راندمان بالا و میزان سود دهی قابل توجه پروژه خود پی ببرید . مهندسین مشاور: "الماس طراهی و ساختمان" مدیریت فنی پروژه های عمرانی Diamond of Design and Building DDB


آگهی‌های بیشتر


ساده


29 هزار تومان/1 ماهه
 • تصویر
 • بدون درج در سایت دیگر
 • بدون لینک
 • بدون واتساپ
 • بک لینک 5
درج آگهی

معمولی


39 هزار تومان/2 ماهه
 • تصویر
 • درج رایگان در 3 سایت تبلیغاتی
 • لینک سایت
 • واتساپ
 • بک لینک 10
درج آگهی

ویژه


99 هزار تومان/3 ماهه
 • تصویر
 • درچ در9 سایت تبلیغات
 • لینک سایت
 • واتساپ
 • بک لینک 20
درج آگهی

طلایی


239 هزار تومان/4 ماهه
 • تصویر
 • درچ در 15 سایت تبلیغاتی
 • لینک مستقیم و واتساپ
 • دریافت رتبه الکسای ایران
 • بک لینک نامحدود
درج آگهی
پینگون هیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال معامله شما ندارد. با مطالعه‌ی راهنمای خرید امن، آسوده‌تر معامله کنید.
تمامی خدمات این سایت تبلیغاتی، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
جهت شروع درج آگهی، ابتدا روی لینک ثبت نام کلیک کنید و پس از پرکردن فرم ثبت نام آگهی خود را ثبت کنید.
درج آگهی در سایت پینگون رایگان نیست. با توجه به تعداد زیاد آگهی در پینگون، لطفا در کسب اعتبار و اعتماد آگهی دهنده، دقت کافی مبذول دارید.
شماره تماس پشتیبانی وب سایت پینگون: 02144050905 تماس در ساعات اداری شنبه الی پنجشنبه