شناسه 10855
ثبت 13970625
بازدید ۱۴۵۶

جزییات آگهی

مدیریت فنی پروژه های عمرانی

شماره تماس

۰۹۱۴۳۰۴۷۰۸۷

استان آذربایجان شرقی
مدیریت فنی پروژه های عمرانی,مدیریت فنی,پروژه های عمرانی,پیمانکار,مشاور,الماس طراحی و ساختمان,مهندس عزتی,متره,برآورد,متره و برآورد,ضریب پیمان,اسناد مناقصه,صورتجلسه,قیمت جدید,دستورکار,کلیم,Claim,آنالیز بها,تجزیه بها,صورت وضعیت,فهرست بها,سرجمع,مترمربع زیربنا,تجمیعی,EPC,تعدیل,مابه التفاوت,تکسا,تدبیر,تدکار,اکسل,مابه اتفاوت,فاقد تعدیل,جبران آثار اصلاح قیمت حامل های انرژی با اعمال قانون هدفمند کردن یارانه ها,جرایم بتن,جرایم آسفالت,جرایم تراکم لایه های روسازی,تعلیق,تاخیر در تحویل زمین,زمانبندی پروژه,ماکروسافت پروجکت,پریماورا,MSP,Primavera,v,روش اجرا,مسیر بحرانی,گانچارت,نمودار میله ای,تخصیص منابع,ماشین آلات,نیروی انسانی,مصالح,حمل,لایحه تاخیرات,لایحه ضرر و زیان,سامانه ساجات
مهندسین مشاور" الماس طراحی و ساختمان" با سابقه ای بالغ بر 20 سال فعالیت در امور فنی پروژه های عمرانی و تکیه بر تجربه و تخصص خود، آماده همکاری با شرکتهای پیمانکار و یا مهندسین مشاورجهت ارائه خدمات فنی و مدیریت فنی پروژه ها به شرح ذیل می باشد: 1-متره و برآورد: 1-1-متره و برآورد پروژه و تنظیم برآورد منضم به پیمان پروژه های دولتی-فهرست بهایی/سرجمع/متر مربع زیربنائی/تجمیعی-برای مهندسین مشاور 2-1-متره و برآورد هزینه پروژه های مسکونی/اداری/تجاری-شخصی و یا برای مهندسین مشاور 3-1-متره و استخراج لیست مصالح مورد نیاز پروژه های مسکونی/اداری/تجاری-شخصی و یا برای مهندسین مشاور 4-1-متره و برآورد فعالیت پیمانکاران جزء با نرخ پیمان(کنترل قیمت)-برای پیمانکاران پروژه های دولتی 5-1- متره و بالانس متریال-ورودی به کارگاه،مصرفی طبق صورت وضعیت ها و نقشه های اجرایی و موجودی در کارگاه-برای پروژه های شخصی و یا برای پیمانکاران پروژه های دولتی 6-1-متره و برآورد عملیات جدید-بر اساس نقشه ها و دستورکارهای جدید-برای پیمانکاران پروژه های دولتی 7-1-متره و برآورد و محاسبه تغییر مقادیر-بر اساس نقشه ها و عملیات جدید-و کنترل عدم عدول از 25 درصد-برای پیمانکاران پروژه های دولتی 8-1-متره دقیق آیتم های تجهیزکارگاه منضم به پیمان و تنظیم جدول هزینه های ثابت و مستمر تجهیز کارگاه-برای پیمانکاران پروژه های دولتی 9-1-متره دقیق ، بالانس متریال پرت و استفاده مجدد در قسمت های مختلف سازه و تنظیم لیستوفرهای بهینه ، با حداقل پرت ممکن-برای پروژه های شخصی و یا برای پیمانکاران پروژه های دولتی ---------------------------------------------------------------------------- 2-ضریب پیمان و اسناد مناقصه: 1-2-آنالیز بها و بررسی آیتم های قرارداد طبق قیمت روز و در محل پروژه ، و روش اجرایی خاص و توان اجرایی،تجهیزات و ماشین آلات پیمانکار و اعمال در آنالیزبها، و بدست آوردن ضریب پیمان و تنظیم اسناد مناقصه-برای پیمانکاران پروژه های دولتی 2-2-آنالیز بها و بررسی آیتم های قرارداد بر اساس قیمت های آماری ارائه شده توسط اداره آمار و سازمان برنامه بودجه طی ده سال گذشته و پیش بینی نوسان موجود و اعمال در آنالیزبها، و بدست آوردن ضریب پیمان و تنظیم اسناد مناقصه-برای پیمانکاران پروژه های دولتی 3-2-آنالیز بها و بررسی آیتم های قرارداد بر اساس ضریب درخواستی پیمانکار و اعمال در آنالیزبها، و بدست آوردن ضریب پیمان و تنظیم اسناد مناقصه-برای پیمانکاران پروژه های دولتی 4-2-دریافت اسناد مناقصه و ارسال پاکت های شرکت در مناقصه -در سامانه "ستاد"-به صورت الکترونیکی-صورتجلسه عملیات اجرا شده 5-2-بدست آوردن دامنه مناسب قیمت پیشنهادی -برای مهندسین مشاور و یا دفاتر فنی کارفرمایان محترم و یا پیمانکاران پروژه های دولتی ---------------------------------------------------------------------------- 3-صورتجلسه و کلیم(Claim): 1-3-متره و برآورد دقیق عملیات اجرایی بر اساس نقشه های اجرایی و تنظیم صورتجلسه عملیات اجرا شده-برای پروژه های شخصی و یا برای پیمانکاران پروژه های دولتی 2-3-متره دقیق متریال ورودی به کارگاه و مصرفی طبق صورت وضعیت و نقشه های اجرایی و تنظیم صورتجلسه مصالح پای کار-برای پیمانکاران پروژه های دولتی 3-3- تنظیم صورتجلسه فواصل حمل (در صورت افزایش نسبت به برآورد و ارائه توجیه فنی علت افزایش آنها) -برای پیمانکاران پروژه های دولتی 4-3-تنظیم دستور کار در خصوص عملیات جدید، و روش پرداخت آن ، با لحاظ کردن تمام حقوق طرفین قرارداد-برای مهندسین مشاور و یا برای پیمانکاران پروژه های دولتی 5-3- تنظیم قیمت جدید : تجزیه بها و استخراج همه عوامل تاثیر گذار در عملیات جدید (نیروی انسانی،ماشین آلات و تجهیزات،مصالح مصرفی و حمل) و تخصیص ضرایب مربوطه و در نهایت تنظیم فرم شماره 5 ، تعدیل معکوس ، بدست آوردن بار مالی برای کارفرما بر اساس احجام قابل پیش بینی عملیات جدید و در نهایت تنظیم قیمت جدید-برای مهندسین مشاور و یا برای پیمانکاران پروژه های دولتی 6-3-تنظیم صورتجلسه اقلام فاکتوری (در صورت عدم امکان تبدیل آن به قیمت جدید و توافق طرفین قرارداد) و لحاظ کردن ضرایب و حقوق طرفین قرارداد-برای پیمانکاران پروژه های دولتی 7-3-بررسی همه آیتمهای برآورد پروژه ، و آیتم های صورتجلسات و صورت وضعیت های تنظیم شده و نیز همه عملیات اجرا شده ، و استخراج آیتمهای غایب از نظر و تنظیم صورتجلسه مربوطه-برای پیمانکاران پروژه های دولتی 8-3-طرح ادعا(Claim) و ارائه توجیه فنی در خصوص هر آنچه طبق عملیات و روش های اجرایی خاص ، خارج از آیتم های برآورد و یا خارج از چهارچوب آنالیزبهای ارائه شده توسط سازمان برنامه و بودجه قابل دریافت است-برای پیمانکاران پروژه های دولتی ---------------------------------------------------------------------------- 4-صورت وضعیت، تعدیل و...: 1-4-تنظیم صورت وضعیت های موقت و قطعی ، برای پیمانهای آیتمی (فهرست بهایی) و پیمانهای مقطوع (سرجمع/مترمربع زیربنایی/تجمیعی/...)-برای پیمانکاران پروژه های دولتی 2-4-تنظیم صورت وضعیت موقت و قطعی برای پیمانکاران جزء ، برای پیمانهای آیتمی و مقطوع-برای پیمانکاران پروژه های دولتی و یا پیمانکاران جزء پروژه های شخصی و یا پیمانکاران جزء پروژه های دولتی 3-4-تنظیم تعدیل موقت (بر اساس شاخص های موقت) و قطعی (بر اساس شاخص های قطعی)-برای پیمانکاران پروژه های دولتی و یا پیمانکاران جزء پروژه های دولتی 4-4-تنظیم مابه التفاوت مصالح برای پیمانهای فاقد تعدیل-برای پیمانکاران پروژه های دولتی و یا پیمانکاران جزء پروژه های دولتی 5-4-تنظیم لایحه جبران آثار اصلاح قیمت حامل های انرژی با اعمال قانون هدفمند کردن یارانه ها در پیمانهای فاقد تعدیل-برای پیمانکاران پروژه های دولتی و یا پیمانکاران جزء پروژه های دولتی 6-4-تنظیم جرائم : بتن ، آسفالت ، تراکم لایه های خاک و روسازی راه بر اساس نتایج آزمایش -برای پیمانکاران پروژه های دولتی 7-4-تنظیم مبلغ تعلیق(طبق ماده 49 شرایط عمومی پیمان)-برای پیمانکاران پروژه های دولتی 8-4-تنظیم مبلغ تاخیر در تحویل کارگاه (طبق ماده 28 شرایط عمومی پیمان)-برای پیمانکاران پروژه های دولتی ---------------------------------------------------------------------------- 5-زمانبندی و کنترل پروژه: 1-5-تنظیم روش اجرا ، بر اساس مشخصات فنی پیمان 2-5-طراحی زمانبندی تفصیلی ، مسیر بحرانی ، ... 3-5-ترسیم نمودار گانچارت و نمودار شبکه ای 4-5-ترسیم نمودار ساختار شکست : R،PC،F،WBS ،... 5-5-ترسیم نمودار s-curve 6-5-تخصیص منابع(ماشین آلات، نیروی انسانی،مصالح) 7-5-استخراج جداول منابع در خواستی - در کل پروژه 8-5-تنظیم جدول پیشرفت فیزیکی همه فعالیت های پروژه 9-5-تنظیم جدول پیشرفت فیزیکی فعالیت های مهم 10-5-تنظیم جدول کلی پیشرفت فیزیکی و انحراف از برنامه(دوره و تجمیعی) 11-5-ترسیم نمودار مقایسه پیشرفت فیزیکی پیش بینی شد،انجام شده و ریالی 12-5- ترسیم نمودار رگرسیون پیشرفت واقعی فیزیکی و ریالی پروژه 13-5-بررسی عملکرد دوره گزارش کنترل پروژه و ارائه گزارش علت عقب افتادگی فعالیت ها 14-5-کنترل ماهانه مانیتورینگ آزمایشهای بتن ، تراکم لایه ها و... 15-5-تنظیم پیشرفت ماهیانه فعالیت های ثابت و مستمر تجهیز کارگاه ---------------------------------------------------------------------------- 6-لایحه تاخیرات ---------------------------------------------------------------------------- 7-لایحه ضرر و زیان ---------------------------------------------------------------------------- 8-سامانه ساجات: ثبت نام، تمدید و ارتقای رتبه پیمانکاران و مهندسین مشاور ---------------------------------------------------------------------------- 9-آموزش خصوصی،مجازی و از راه دور- در مورد فعالیت های بند 1 تا 8 (بر اساس فهارس بهای سازمان برنامه بودجه ، فهارس بهای نفت و گاز ، فهارس بهای شهرداری تهران ، فهارس بهای خاص ، ...) خرسند خواهیم بود جهت آشنایی بیشتر با فعالیت ها و نحوه همکاری ، با تنظیم وقتی حضوری در محل خود ، افتخار تشریح حضوری خدمات فوق را نصیبمان فرمایید. کافیست با انجام تنها یک پروژه با ما ، به راندمان بالا و میزان سود دهی قابل توجه پروژه خود پی ببرید . مهندسین مشاور: "الماس طراهی و ساختمان" مدیریت فنی پروژه های عمرانی Diamond of Design and Building DDB


آگهی‌های بیشتر برای انجام پیمانکاری

نصب سفال طبرستان
مازندران

نصب سفال طبرستان

09112572570

سالن کنفرانس ، آمفی تئاتر ، مبلمان اداری
تهران

سالن کنفرانس ، آمفی تئاتر ، مب

09125455701

پیمانکاری ساختمان
تهران

پیمانکاری ساختمان

09123953159

فیلمبرداری، عکاسی، تصویربرداری
تهران

فیلمبرداری، عکاسی، تصویربرداری

02166941711

تولید کننده و مجری سقف های عرشه فولادی
البرز

تولید کننده و مجری سقف های عرش

www.arshehkaran.com

خدمات آسفالتکاری
تهران

خدمات آسفالتکاری

09121620049

طراحی، ساخت و راه اندازی رستوران هوایی در تمام کشور
تهران

طراحی، ساخت و راه اندازی رستور

09148365519

حفاری پایه پل و شمع
تهران

حفاری پایه پل و شمع

09120259450

شرکت هنگرت دکوراسیون و کابینت
تهران

شرکت هنگرت دکوراسیون و کابینت

www.hengart.ir

پیمانکاری علوی
تهران

پیمانکاری علوی

09123095107

عایق بندی و نقاشی ساختمان
تهران

عایق بندی و نقاشی ساختمان

09123519405

گروه پیمانکاری فولاد سوله پارس
تهران

گروه پیمانکاری فولاد سوله پارس

www.foladsp.ir

پیمانکار کناف | اجرای سقف کاذب کناف | اجرای سقف 60*60 کناف
تهران

پیمانکار کناف | اجرای سقف کاذب

www.idehnogroup.com

اجرای پوشش مقاوم کاهگلی ضد آب
تهران

اجرای پوشش مقاوم کاهگلی ضد آب

www.fanavaranshiraz.ir

یوبوت اصلاح شده آرمه گستر کردستان
کردستان

یوبوت اصلاح شده آرمه گستر کردس

binjamin.group@yahoo.com

مدیریت فنی پروژه های عمرانی
آذربایجان شرقی

مدیریت فنی پروژه های عمرانی

www.ddb-co.ir


تعرفه سایت تبلیغاتی

ساده - 19 هزار تومان دوماهه

معمولی - قرار دادن لینک سایت و دریافت حداکثر 1 بک لینک 39 هزار تومان دو ماهه

ویژه - قراردادن لینک سایت و دریافت حداکثر 10 بک لینک 89 هزار تومان دوماهه و بالا بردن رتبه آلکسادر به مدت دو ماه

طلایی - قراردادن لینک سایت و دریافت حداکثر 20 بک لینک 239 هزار تومان دو ماهه به همراه بالا بردن رتبه آلکسا به مدت دوماه و کد تخفیف تا 100% برای 12 وب سایت تبلیغاتی

سایت تبلیغاتی

پینگون هیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال معامله شما ندارد. با مطالعه‌ی راهنمای خرید امن، آسوده‌تر معامله کنید.

تمامی خدمات این سایت تبلیغاتی، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.