شناسه 834
ثبت 13931205
بازدید ۶۴۰۱

جزییات آگهی

دمپایى ارزان(سروش)

دسته بندیلوازم گوناگون
شماره تماس

۰۹۱۲۳۱۲۶۸۰۶

استان تهران
ایمیلpejvak1eu@gmail.com

soroush shoes ﮐﻔﺶ و دﻣﭙﺎﯾﯽ ﺳﺮوش ﺗﻮﻟﯿﺪ دﻣﭙﺎﯾﯽ ، دﻣﭙﺎﯾﯽ ﺳﺮوش ، دﻣﭙﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ، ﺗﻮﻟﯿﺪ دﻣﭙﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی روز اروﭘﺎ و ﻓﺮوش ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﺮان ، ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺨﺼﺼﯽ دﻣﭙﺎﯾﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ و ﻣﺮﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ دﻣﭙﺎﯾﯽ در ﺳﺎﯾﺰﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و رﻧﮓ ﻫﺎو ﻃﺮح ﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ژورﻧﺎل ﻫﺎی روز ﺟﻬﺖ ﻓﺮوش در ﺑﺎزار داﺧﻠﯽ اﯾﺮان و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻫﺎی آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ و ﮐﺸﻮر ، ﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ، ﻋﺮاق ، ﮐﻮﯾﺖ ، ﺗﺮﮐﯿﻪ، ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ، اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ، ﺳﻮرﯾﻪ ﻗﻄﺮ ..... و ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن وﺧﺎور ﻣﯿﺎﻧﻪ و ، ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﺮوش اﻋﻄﺎی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻓﻌﺎل ﻓﺮوش در ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﺮان و ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺟﻬﺖ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﺮوش و ﺗﻮزﯾﻊ 09351255643ﻣﺴﺌﻮل راواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ : ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ دﻣﭙﺎﯾﯽ – دﻣﭙﺎﯾﯽ ارزان ﻗﯿﻤﺖ – زﯾﺮ ﻗﯿﻤﺖ – ﺷﺮاﯾﻂ وﯾﮋﻩ – ﻓﺮوش دﻣﭙﺎﯾﯽ – ﺧﺮﯾﺪ دﻣﭙﺎﯾﯽ – ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺑﺮﺗﺮ اﺳﺘﺎن ﻗﻢ – دﻣﭙﺎﯾﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ EVA دﻣﭙﺎﯾﯽ زﻧﺎﻧﻪ و ﻣﺮداﻧﻪ –دﻣﭙﺎﯾﯽ ﺳﺒﮏ – دﻣﭙﺎﯾﯽ


آگهی‌های بیشتر برای لوازم گوناگونتعرفه سایت تبلیغاتی

ساده - 10 هزار تومان

معمولی - قرار دادن لینک سایت و دریافت حداکثر 1 بک لینک 20 هزار تومان

ویژه - قراردادن لینک سایت و دریافت حداکثر 20 بک لینک 70 هزار تومان

سایت تبلیغاتی

پینگون هیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال معامله شما ندارد. با مطالعه‌ی راهنمای خرید امن، آسوده‌تر معامله کنید.

تمامی خدمات این سایت تبلیغاتی، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.

پینگون سایت تبلیغاتی | ثبت آگهی رایگان