کشاورزی


ميوه خشك
ميوه خشك

آذربایجان غربی
کاغذ مرغداری
کاغذ مرغداری

آذربایجان غربی
دستگاه پرک جو داسنو
دستگاه پرک جو داسنو

آذربایجان غربی